Rekisteriseloste

Rekisteriseloste (asiakastietorekisteri)
Henkilötietolaki (523/99) 10 §
Laatimispvm: päivitetty 16.9.2017

1. Rekisterinpitäjä
Hämeenlinnan Tasapainoklinikka Oy
Birger Jaarlin katu 25
13100 Hämeenlinna

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Rauna Sirkkola
044 244 9262
rauna@tasapainoklinikka.fi

3. Rekisterin nimi
Hämeenlinnan Tasapainoklinikka Oy:n asiakastietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ensisijaisena tarkoituksena on asiakassuhdetietojen, hoitokirjausten ja -palautteiden kirjaaminen ja arkistointi.
Tietoja voidaan käyttää myös markkinointiviestien ja tarjousten lähettämiseen, jolloin tarkoituksena on tarjota tärkeää tietoa osana palvelua.
Tietoja voidaan käyttää myös Hämeenlinnan Tasapainoklinikka Oy:n oman toiminnan analysointiin, valvontaan, suunnittelemiseen ja kehittämiseen, tilastointiin sekä palveluista tiedottamiseen ja muistuttamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
etu- ja sukunimi, syntymäaika, henkilötunnus, postiosoite, puhelinnumero, sähköposti, ammatti, siviilisääty, asiakkaan nimeämä yhteyshenkilö, palvelutapahtumien tiedot, laskutustiedot, asiakashistoria (esim. yhteydenotot, ajanvaraukset) suoramarkkinointi- kiellot ja -suostumukset, asiakaspalautteet ja yhteydenotot

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Palvelun tilaaja, esim. lääkärilähetteen tiedot
Asiakkaan ja/tai huoltajan/omaisen ilmoittamat tiedot
Terveydenhuollon henkilökunnalta hankitut tiedot
Tutkimusten ja hoidon yhteydessä muodostuneet tiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja luovutetaan vain rekisteröidyn suostumuksella.
Henkilötietoja voidaan muutoin luovuttaa ainoastaan kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki tieto on salassapidettävää ja henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus. Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja ja asiakirjoja saavat käsitellä vain asiakkaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat henkilöt. Manuaalista arkistoa säilytetään lukitussa tilassa, lukitussa kaapissa, joihin molempiin on avaimet vain tietoja työnsä perusteella tarvitsevilla.