Toimintaterapia

Olen toimintaterapeutti Arja Tiippana. Olen työskennellyt aiemmin julkisen terveydenhuollon yksiköissä, vaikeavammaisten palvelutalossa ja jonkin verran myös kouluttajana. Olen erikoistunut aikuisten neurologiseen toimintaterapiaan.

Siirryin päätoimiseksi ammatinharjoittajaksi 2013. Pyrin toteuttamaan tässäkin työssä moniammatillisen tiimityön mallia, jotta laadukas ja asiakkaan tarpeisiin räätälöity kuntoutus toteutuu.

Neurologiset ja tuki- ja liikuntaelinsairaat, vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaat, ovat keskeisinä asiakasryhminä. Asiakkaalla voi olla vamman, sairauden tai ikääntymisen tuoma toimintakyvyn haitta, joka vaikeuttaa hänen selviytymistään arjen haasteista. Toimintaterapian tavoitteena on toimintakyvyn ja elämänlaadun kohentuminen.

Toimin pääosin asiakkaan omassa toimintaympäristössä eli hänen kotonaan. Toiminnallisten taitojen arviointi ja harjoittaminen tapahtuu siten siellä, missä niitä tarvitaan. Näin ne siirtyvät helpommin käyttöön ja muodostuvat arjen rutiineiksi. Vastaanotolla voimme keskittyä toiminnallisiin valmiuksiin, esimerkiksi hienomotoriikan tai hahmottamisen kohentamiseen.

Menetelminä käytän mm. päivittäisten toimintojen harjoituksia, toiminnallisia ja kognitiivisia harjoitteita, peiliterapiaa, ja sanatonta ohjausta tunnon avulla.  Toimintaympäristön muutostöiden ja apuvälineiden tarpeen arviointi on luonnollinen osa terapiajaksoa.

Koen itseni arjen asiantuntijaksi ja rinnalla kulkijaksi. Panoksellani pyrin auttamaan asiakasta löytämään omia ratkaisuja tilanteeseensa ja kohentamaan hänen toiminnallista osallistumistaan.